Ekmek İsrafını önleme kampanyası

20 Temmuz 2013

“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”, bir sosyal sorumluluk projesi olarak 17 Ocak 2013 tarihinde, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından başlatılmıştır.
Kampanyanın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kurumumuz koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, etkili bir şekilde yürütülerek hedefine ulaşmasını teminen 2013/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge’de yer aldığı şekliyle kampanya ile; “israf konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması, israfın üretim ve tüketim aşamalarında önlenmesi, ekmeğin uygun yöntemler ile muhafazasının sağlanması, bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması” amaçlanmaktadır.

Kısa bir süre içerisinde ülke genelinde sahiplenilen ve ilginin her geçen gün arttığı kampanya, Kuruluşumuz koordinasyonunda; medya, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği içerisinde, toplumun tüm kesimlerine ulaşılacak şekilde yürütülmektedir.
Kampanyanın ana hedefi; ekonomik ve sosyal zararı ciddi boyutlarda olan ekmek israfı konusunda toplumsal duyarlılık yaratmak, israfın önlenmesine dair bir bilinç oluşturmak ve israfın azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Bu kapsamda ekmeğin; üretici firmalar açısından satılabilecek miktarda üretilmesi, yemekhaneler dâhil tüketiciler açısından ihtiyaç duyulduğu kadar satın alınması, dilimlenerek servis edilmesi, uygun şartlarda muhafaza edilmesi, bayatlayan ekmeklerin ise yine insan gıdası olarak çeşitli yöntemlerle değerlendirilmesi hususlarında bilgilendirici ve teşvik edici çalışmalar yürütülmektedir.

Bayat Ekmeklerin Hayvanlara Verilmesi, Ekonomik Olarak İsrafa Neden Olmakla Beraber Hayvan Sağlığı Bakımından da Sakıncalıdır.

Başta belediyeler olmak üzere birtakım kurum ve kuruluşlarca, Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’na destek olmak amacıyla, bayat ekmeklerin ziyan olmadan hayvanlara verilerek değerlendirilmesi için “Bayat Ekmeklerin Toplanması” çalışmalarını yürütmektedirler.

Ancak, Kuruluşumuzca yaptırılan ve kampanyanın temelini oluşturan Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması’na göre; ekmeğin, insan gıdası olarak kullanılmayıp hayvanlara verilmesi de “israf” olarak kabul edilmektedir

Bununla beraber;

1 kg’lık ekmeğin bedeli ile 4 kg kesif yem alınabilmektedir.
İnsan gıdası olarak üretilen ekmeğin hayvan gıdası olarak kullanılması durumunda, un ve ekmek üretimi sürecinde harcanan emek, maliyet ve zaman da israf edilmektedir.
Hayvan beslenmesinde kullanılmak üzere atık ekmeklerin toplatılması, henüz bayatlamamış veya insan gıdası olarak kullanılması mümkün olan ekmeklerin de iyi niyetle toplama kutularına atılmasına neden olabileceğinden, bu durum israfın artmasına da yol açabilecektir.
Bayat ekmeklerin yanında küflenmiş ekmeklerin de toplama kutularına atılması veya toplama kutularına atılmış ekmeklerin zamanla küflenmesi kuvvetle muhtemeldir.
Toplanan küflü ekmeklerin hayvanlara verilmesi, metabolizmalarını bozucu etkiler doğurabilmektedir.
Bu ekmeklerle beslenen hayvanlara ait gıdaların insanlar tarafından tüketilmesi de sağlık bakımından risk teşkil etmektedir.
Ayrıca atık ekmeklerin bu şekilde toplatılması, yasal mevzuat açısından da uygun değildir. Nitekim 27.12.2011 – 28155 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Hayvan Besleme Amacıyla Kullanımı ve Piyasaya Sunumu Yasaklanan Maddeler Listesi’nde, ev atığı gibi katı kentsel atıklar ile restoran ve yemekhane artıkları da sayılmaktadır.
İyi niyetli bu tür uygulamalar, kampanyanın amaç ve hedeflerine aykırı olmakla beraber, tüketicilerde ve özellikle de çocuklarda oluşturulmak istenen israf etmeme bilincini engeller nitelik taşımaktadır.
Yine bu uygulamalar, israfı azaltıcı yöntemlerden biri olan bayat ekmeklerin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi yönündeki toplumu bilgilendirici çabaları sekteye uğratarak bayatlayan ekmeklerin sürekli çöpe atılması ve toplatılması şeklinde sürüp gidecektir.
Doğrudan hayvanların beslenmesi amacıyla kullanılacak yem yerine ekmeğin kullanılması, hem ekonomik bakımdan israfa neden olmakta hem israfı artırıcı riskler taşımakta hem de hayvan sağlığı bakımından sorunlar doğurmaktadır.

Bayat ekmeklerle ilgili olarak, ekmeğin ihtiyaç duyulduğu kadar alınması ve muhafazası, bayatlamayı önleyici tedbirler alınması ve bayat ekmeklerin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi hususlarında bilgilendirici çalışmaların yapılması uygun olacaktır.
Dolayısıyla, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmaları, ekmek israfının önlenmesinde başarıya ulaşılması bakımından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Mail listesine üye olun

Kaydınız alınmıştır.