Birlik Tüzüğü

Birliğin adı:
Madde 1- Birliğin adı Sağlıklı Kentler Birliğidir.
Birliğin kısa adı SKB’dir.

Birliğin merkezi:
Madde 2- Birliğin Merkezi Bursa’dır.

Birliğin çalışma alanı ve süresi:
Madde 3: Birliğin Faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Üyeleri:
Madde 4: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yalova Belediyesi, Ankara/Çankaya Belediyesi, Eskişehir/Tepebaşı Belediyesi, İstanbul/Kadıköy Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Nevşehir/Ürgüp Beleyesi, Kırıkkale Belediyesi, Nevşehir/Avanos Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bursa/Nilüfer Belediyesi, Kocaeli/Gölcük Belediyesi, Bursa/Mudanya Belediyesi, Çorum/Osmancık Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir/Odunpazarı Belediyesi, Bartın/Amasra Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Isparta Belediyesi, Kırşehir Belediyesi, Balıkesir/Bandırma Belediyesi, Kastamonu/Abana Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İzmir/Karşıyaka Belediyesi, Kocaeli/Gebze Belediyesi, Yalova/Altınova Belediyesi, Osmaniye/Kadirli Belediyesi, Aydın/Didim Belediyesi, Aydın/Yenipazar Belediyesi, Bursa Osmangazi Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İzmir/Balçova Belediyesi, İzmir/Urla Belediyesi, Mersin/Tarsus Belediyesi, İstanbul/Adalar Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İstanbul/Pendik Belediyesi, Sakarya/Serdivan Belediyesi, Burdur Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muğla/Menteşe Belediyesi, Denizli/Pamukkale Belediyesi, Trabzon/Ortahisar Belediyesi, İzmir/Bayındır Belediyesi  ve Mersin/Toroslar Belediyesi Birliğin üyeleridir.

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler.
Madde 5- Birliğin Amacı :
Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üyesi olan Türkiye’nin, DSÖ “Sağlıklı Kentler Projesi” kapsamında oluşturulan “Sağlıklı Kentler Birlikleri” ve Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı içinde güçlü ve etkin bir şekilde temsilini sağlamak üzere, Türkiye’de bulunan Sağlıklı Kentleri ve aday kentleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında sağlık ile planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler arası eşitsizlikleri azaltmak suretiyle, sağlıklı kentler yaratmak ve yaşatmak için “Sağlıklı Kentler Birliği” kurulmuştur.
Kar amacı gütmeyen Birlik amacını yaşama geçirmek üzere:
a) Yaşanabilir ve Sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar, yerel değerlendirmeler yapar ve gelişim raporları düzenler;
b) Üye belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri sağlıklı kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat kaynakları sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar.
c) Birliğe bağlı sağlıklı kent belediyelerinin, WHO-Sağlıklı Kentler Ağına üye belediyelerle, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek kapsam dahilinde diyalog ve işbirliği kurmalarını sağlar, ilişkilere yardımcı olur ve kolaylaştırır.
d) Birliğe bağlı belediyeler adına amaca uygun çalışmaları düzenler, koordine eder, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, eylem programları hazırlar ve denetler.
e) Kentsel ve doğal çevre içinde sağlıklı ve yaşanabilir kentler yaratma hedefine ulaşabilmek için gerekli olan iyi iletişim, ortak anlayış ve çözüme yönelik sinerji yaratma yönünde üye belediyelerince yapılan girişimlere her türlü destek verir.
f) Birliğin amaç ve çalışma alanları dahilinde uluslararası ilişkiler kurar. Ortak çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenler, sağlıklı kent ve çevre ile ilgili teknik inceleme gezileri düzenler. Süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunmak suretiyle üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler.
g) Yasal olanaklar çerçevesinde üye belediyelerdeki kent halkının sağlıklı kent vizyonunu, doğal ve kentsel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, multivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzemeleri hazırlar, hazırlattırır ve radyo ve televizyon yayınları için programlar düzenler.
h) Birliğe üye kentlerin Kent Sağlık Gelişim Planlarının, Sağlıklı Kent Projelerini ve DSÖ tarafından istenen Sağlıklı Kent Göstergeleri ile, Kent Sağlık Profillerinin yapılmasına ve uygulanmasına teknik destek sağlar.
i) Sağlıklı Kentler Birliği üyeleri ve başka ülkelerdeki Sağlıklı Kentler Birlikleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir.
j) Sürdürülebilir gelişme ve yaşanabilir çevreleri korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla, Sağlıklı Kentlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler.
k) Sağlıklı Kentlerin, sürdürülebilirliği ile kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi için uygun kanunların çıkmasını destekler.
l) Sağlıklı Kentler arasında uluslararası kardeşliklerin kurulmasını teşvik eder ve destekler.
m) Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.
n) 2003 Belfast Deklarasyonunda ifadesini bulan sağlıklı kentler ve bölgeler arasında uluslararası dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek suretiyle karşılıklı destek ve kaynakların, bilgi ve deneyimlerini paylaşma ve bunun için “Sağlıklı Kentler Birliği”, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına üye kentler arasında; Sınır Ötesi İşbirliği yapma ilkesinde;
1- Sağlık, Çevre ve Mekansal Planlama
2- Turizm
3- Kültür Eğitim ve Araştırma
4- Taşımacılık, Ulaştırma
5- Ekonomi ve İstihdam
6- Nüfus, Sağlık, Sosyal Hizmetler
7- Afet ve acil durumlarda yardımlaşma konularında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına üye olan Devletlerin Belediye ya da Ulusal Birlikleriyle işbirliği protokolleri yapar.
o) Birliğin amacına yönelik hedeflere ulaşmak için milli kaynaklardan, Avrupa kaynaklarından ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlardan yardım kabul eder.
p) Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar yalnızca Birliğin etkinlikleri için kullanılır.

Birliğin organları:
Madde 6- Birliğin organları şunlardır.

1- Birlik Meclisi
2- Birlik Encümeni
3- Birlik Başkanı

BÖLÜM I. BİRLİK MECLİSİ’NİN BİRLİK ENCÜMENİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ İLE BİRLİK BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Meclisinin Kuruluşu:
Madde 7: Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından ve meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartıyla dışardan seçecekleri üçer üyeden oluşur. Dışarıdan seçilecek üye sayısı mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir. Belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir.
Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.
Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.
Belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

Birlik Meclisinin Gözlemci Üyeleri:
Madde 8: Birlik Başkanlığı’nın bulunduğu ilin Tabipler Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, Sağlık İl Müdürlüğü temsilcisi ile Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı birer temsilcisi, YÖK tarafından belirlenecek Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü öğretim üyesi, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği’ne bağlı ilgili diğer meslek odaları temsilcileri, Üniversitelerin şehircilik ve çevre bölümleri temsilcileri, Yerel Gündem 21’lerin temsilcileri, WHO(Dünya Sağlık Örgütü) meclise gözlemci üye olarak katılabilirler. Bu kuruluşlar mecliste birer temsilci ile gözlemci bulundurabilirler.
Ulusal veya uluslararası yerel yönetimlerle ilgili kuruluşların müracaatı halinde, birlik meclisince karar verilmesi kaydıyla gözlemci üye statüsü verilebilir.
Gözlemci Üyeler Birlik Meclisinde Birliğin gündemine ilişkin görüşlerini açıklarlar ancak Meclisin karar ve oylamalarına katılamazlar.

Meclisin görev ve yetkileri:
Madde 9: Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
1. Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
2. Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
3. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
6. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek, şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak;
8. Birlik amacına uygun olarak taşınmaz malların şartlı bağışını kabul etmek ve amaca uygun kullanımını sağlamak;
9. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
10. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
11. Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
12. Ana tüzük değişikliklerini karara bağlamak.
13. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
14. Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
15. Birlik Başkanı tarafından hazırlanıp sunulan bir önceki yıla ait çalışma raporunu incelemek ve kabul etmek; (Çalışma raporu, Meclise katılan üye sayısının çoğunluğu ile kabul edilir)
16. Birlik personeline ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması karar vermek
17. Birliğe üye Mahalli İdarelerin bir sonraki yıl bütçelerine koyacakları katılma payı oranlarının tespitine karar vermek;
18. Birlik adına alınan ve süresi bir yılı aşan ikraz ve istikrazları karara bağlamak;
19. Birlik Başkanı’nın Birlik hizmet ve faaliyetleriyle ilgili konulardaki önerilerini görüşüp karara bağlamak
20. On yıldan fazla süreli ve yıllık 10 (on) YTL’den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmelerine izin vermek;
21. Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konularında kararlar almak;
22. Birliğin feshine karar vermek;
23. Birbirini takip eden üç toplantıya mazereti olmaksızın katılmayan Meclis üyelerinin istifa etmiş sayılmalarına karar vermek;
24. Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazları imar planlarına uygun olarak satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma hakkı tesis etmek yap-işlet -devret modelini uygulamak ve sağlıklı kente hizmet edecek kamu kullanımlarının gelişmesine katkıda bulunmak;
25. Kentlerin Sağlık Profillerinin yükseltilmesi, kent sağlığı ilgili sektörlerin işbirliği yapmasına katkı sağlamak;
26. Birliğe tahsis edilmiş olan gayrimenkulleri kullanma amacına uygun olarak tahsis etmek, kiralamak, işletmek;
27. Birlik amaçlarına ulaşmak üzere ulusal ve uluslararası kredi kullanmak, elindeki taşınmazları teminat olarak göstermek;
28. Sağlıklı Kentlerin geliştirilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte koordineli çalışmak.

Meclis başkanlık divanı:
Madde 10- Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip Birlik Merkezinin bulunduğu ilin mülki idare amiri olan Vali’nin çağrısı üzerine 30 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için, gizli oy ile meclis başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder.

Meclis toplantı ve karar nisabı:
Madde 11- Birlik meclisi her Nisan/Mayıs ve Eylül/Ekim aylarında olağan olarak Birlik Başkanınca daha önceden belirlenen ve üye belediyelere duyurulan üye mahalli idarelerin merkezlerinden birinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:
Madde 12- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.
Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:
Madde 13- Kesinleşen meclis kararları Birlik merkezinin bulunduğu ilin Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

İhtisas komisyonları:
Madde14- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik encümeninin oluşumu:
Madde 15- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 6 üye ile birlikte 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.
Sağlıklı Kentler Birliği encümen üyeleri farklı mahalli idare birimlerinin meclis üyelerinden seçilir.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev Birlik Müdürü tarafından yürütülür.

Encümenin görev ve yetkileri:
Madde 16- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
h) Aylık cetvelleri incelemek ve karara bağlamak;
i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre artırma ve eksiltme şartnameleri ve ihaleleri yapmak, tasdik etmek.
j) Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisinin yetkisi dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak;
k) Muhasebe hesaplarını denetlemek ve Birlik parasının bütçeye uygun olarak harcanıp harcanmadığını kontrol etmek;

Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:
Madde 17 - Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.
Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik başkanı:
Madde 18 - Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için, gizli oy ile birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10’uncu maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik başkanının görev ve yetkileri:
Madde 19 - Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Birlik adına şartsız bağışları kabul etmek,
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
n) Birlik Bütçesinin ita amirliğini yapmak veya gerektiğinde Birlik Müdürüne ita amirliği yetkisini vermek,
o) Birlik Meclisini toplantıya çağırmak,
p) Birlik Encümeni’nin de görüşünü alarak Birlikle ilgili konularda Birlik Meclisine teklifte bulunmak,
Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

Teşkilat:
Madde 20 - SKB teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile teknik işler biriminden oluşur.
Birlik merkezinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik müdürü veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü malî ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

Birlik personeli:
Madde 21 –Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.
Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik Müdürünün görevleri:
Madde 22 – Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.
Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

BÖLÜM II. MALİ HÜKÜMLER

Birliğin gelirleri:
Madde 23 - Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları. Birliğe üye belediyelerin katılım payları, Birlik Meclisince “Bütçe Kararnamesinde” belirlenir.
b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Kira ve faiz gelirleri.
f) Bağışlar.
g) Diğer gelirler.

Birliğin giderleri:
Madde 24 - Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
j) Diğer giderler.

Üyelerin birliğin faaliyet giderlerine katılım payları:
Madde 25 - Üye mahalli idareler Birlik Meclisi tarafından onaylanan “Bütçe Kararnamesi”ne göre nüfus büyüklüklerine oranla Birliğe katılım payı öderler.
Birliğe karşın yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gereken miktarla ilgili 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 21. maddesine göre işlem yapılır.

Birlik bütçesi
Madde 26 - Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.
Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Birlik meclisi, birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.
Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikince düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 27 - Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst yönetici:
Madde 28 - Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Harcama yetkilisi:
Madde 29 - Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

Mali Hizmetler Biriminin Görevleri
Madde 30 – Mali Hizmetler Birimin Görevleri şunlardır:
1- Birliğin bütçesini hazırlamak;
2- Birliğin gelir ve gider bütçeleri ile ilgili defter kayıtlarını tutmak ve hesap işlerini yapmak;
3- Birlik Bütçesine konulan gelirleri tahsil etmek veya ettirmek;
4- Birlik gider bütçesindeki ödeneklere ait giderlerin ödenmesini sağlamak;
5- Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan kredilerle ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsup etmek, mahsup dışı kalan avans ve kredi varsa araştırmak ve mahsubunu sağlamak;
6- Bütçe kesin hesaplarını hazırlamak ve yetkili kurumların onayına sunmak;

Çalışma programı:
Madde 31 - Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:
Madde 32 - Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin muhasebesi ve tutacağı defterler:
Madde 33 – Sağlıklı Kentler Birliği Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü hakkındaki yönetmeliğe tabidir. Bu yönetmelikte gösterilen defterleri tutar. Ayrıca Meclis ve Encümen Karar Defteri ile gelen giden evrak kayıt defteri ve üye kayıt defteri tutulur.

BÖLÜM III. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:
Madde 34 - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 09.06.2005 tarih ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Ulusal Ağ” olarak akredite(yetkilendirme) edilmiştir. DSÖ Avrupa Ulusal Ağlarına gönderdiği deklarasyon ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin;

 • Sağlıklı şehirler hareketi prensipleri çerçevesinde üyelerine bir takım üyelik kriterleri belirlediğini,
 • Teknik ve yönetsel olanaklarla beraber bir koordinatör(birlik müdürü) atadığını,
 • Üyeler tarafından kabul edilen tüzük çerçevesinde resmen örgütlendiğini,
 • Karar organlarına sahip olduğunu,
 • Düzenli olarak Ulusal Ağ iş toplantıları düzenleyeceğini,
 • Şehirlerimizde sağlıklı şehir hedeflerini yerine getirmek için aktif olarak destekleyeceğini,
 • Avrupa Ulusal Ağı iş toplantılarına katılmayı taahhüt ettiğini,
 • Avrupa Ulusal Ağının minimum kriterlerini karşılayan şehir sayısını arttırmak için aktif bir şekilde çaba harcayacağını,
 • DSÖ’ye ve gerekli olduğunda Avrupa Ulusal Ağları’na temel bilgileri temin edeceğini ve bu bilgileri düzenli olarak güncelleyeceğini,
 • Avrupa Ulusal Ağları’na finansal veya ayni destek sağlayarak, yeterli kaynak desteği yaratarak ve en azından asgari faaliyetleri yapmasına imkan tanıyacağını,
 • Kaynakları Avrupa Ulusal Ağından ve DSÖ’den üye şehirlere aktaracağını,
 • Ulusal düzeyde sağlıklı şehirleri geliştirmek için insiyatif alacağını,
 • Avrupa Ulusal Ağı ile üye şehirler arasında köprü fonksiyonu göreceğini bildirmiştir.

SKB bu deklarasyonda belirtilen sorumluluklarını yerine getirerek çalışmalarını sürdürecektir.

Birliğin üyelerinin sorumluluğu:
Madde 35 - Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.
Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediye ve kuruluşların tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğe katılma:
Madde 36 - Birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimlerinin kendi meclislerinde alacakları Birliğe üyelik kriterlerini kabul ettiklerini taahhüt eden katılma kararının Birlik Meclisince kabulü ile katılım gerçekleşmiş olur.

Birlikten ayrılma:
Madde 37 - Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.

Tüzük Değişikliği / (Tüzüğün kesinleşmesi):
Madde 38 - Birlik tüzük değişikliği, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı İçişleri Bakanı onayı ile gerçekleşir.

Birliğin tasfiyesi:
Madde 39 - Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.
Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Yürütme:
Madde 40 - Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

Yürürlük
Madde 41- Bu tüzük yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Mail listesine üye olun

Kaydınız alınmıştır.